Małżeństwo, już jako dzieło natury stworzonej przez Boga, od początku swojego istnienia, zgodnie z zamysłem Stwórcy służy zbawieniu człowieka, w pełni jednak plany Boże urzeczywistniają się dopiero w małżeństwie podniesionym przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. To właśnie w małżeństwie ustanowionym przez Stwórcę, głęboka wspólnota życia i miłości, doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą.

Warto wiedzieć

1. Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, narzeczony - lat 18, narzeczona lat - 18, wolne od przeszkód małżeńskich.

2. Zamiar zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić udając się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ około 3 miesiące przed planowanym ślubem.

3. Niezbędne dokumenty i zaświadczenia

 

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne trzy miesiące). Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego, wtedy okazują stosowny dokument.
• Świadectwo chrztu (Inaczej metryka chrztu. Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony. Jest ważne trzy miesiące).
• Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).

• Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

• Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej. 

• Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości.
• Jeśli któraś ze stron nie ukończyła 18-stu lat życia, zgłasza się w Urzędzie Parafialnym z rodzicami, aby wyrazili na piśmie zgodę zawarcia małżeństwa.
• Wdowcy lub wdowy zobowiązani są dostarczyć świadectwo śmierci małżonka (Dokumenty można dostarczyć w trakcie trwania trzymiesięcznego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa)

4. Po spisaniu protokołu przedślubnego, narzeczeni otrzymują:

 

• Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (Jeśli jedna ze stron jest z innej parafii).
• Kartki do spowiedzi.

5. W trakcie trzymiesięcznego przygotowania narzeczeni powinni:
• Uczestniczyć w katechizacji przedślubnej w formie zatwierdzonej przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej (katechezy przedślubne, dzień skupienia czy rekolekcje dla narzeczonych bądź w innej formie).
• Odbyć trzy rozmowy w Poradni życia rodzinnego.
• Przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie DZIEŃ przed ślubem).
• Dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search